Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu usprawnienia korzystania z jego zasobów oraz w celach statystycznych. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci komputera, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
isel.pl - Angielski na poważnie

Matura – Matura rozszerzona

WSTĘP

Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zdaje się jako przedmiot dodatkowy. Oznacza to, że nie określa się dolnej granicy procentowej i takiego egzaminu nie da się nie zdać. Natomiast przystąpienie do niego bez odpowiedniego nakładu pracy własnej nie gwarantuje uzyskania wysokiego wyniku. Podczas 150 minut sprawdzane są: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność tworzenia tekstów. Do uzyskania jest 60 punktów. Nowością od roku 2023 są zadania otwarte, np.: zdania/tekst z lukami w części rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych.

CZĘŚCI EGZAMINU – POZIOM ROZSZERZONY

Rozumienie ze słuchu

Słuchanie na poziomie rozszerzonym trwa ok. 25 minut i składa się z 3 zadań. Są to zadania typu dobieranie, prawda/fałsz, wielokrotny wybór lub zdania/tekst z lukami. Teksty te są czytane przez osoby, dla których język angielski jest językiem natywnym. Za tę część egzaminu można otrzymać 15 punktów.

Kliknij, aby zobaczyć arkusz egzaminacyjny

Rozumienie tekstów pisanych

Testowanie rozumienia tekstów pisanych odbywa się na podstawie 3 zadań typu dobieranie, prawda/fałsz, wielokrotny wybór lub zdania/tekst z lukami. Za tę część egzaminu można otrzymać 18 punktów.

Kliknij, aby zobaczyć arkusz egzaminacyjny

Znajomość środków leksykalno-gramatycznych

W tej części egzaminu na oryginalnych tekstach sprawdza się znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych. Zadania zamknięte obejmują zadania na dobieranie i wielokrotny wybór. Zadania otwarte obejmują zadania z luką, parafrazę zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy i układanie fragmentu zdań z podanych elementów leksykalnych. W zestawie pojawiają się 3 zadania, a za ich prawidłowe wykonanie można otrzymać 14 punktów.

Kliknij, aby zobaczyć arkusz egzaminacyjny

Wypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym obejmuje tekst argumentacyjny:

 • rozprawkę,
 • artykuł publicystyczny (z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji),
 • list formalny.

Do wyboru są 2 tematy z trzech powyższych opcji. Najczęściej jest to rozprawka i artykuł, lub rozprawka i list formalny, choć może się pojawić artykuł i list formalny. Długość tekstów to 200-250 słów, a za tę część egzaminu można otrzymać 13 punktów.

Kliknij, aby zobaczyć arkusz egzaminacyjny

Ocena pracy pisemnej

Oceniając pracę pisemną na poziomie rozszerzonym ocenia się:

 1. Zgodność z poleceniem (0-5 pkt.)

  Oceniając pracę za zgodność z poleceniem, bierze się pod uwagę treść oraz formę pracy pisemnej. W kryterium oceny treści sprawdza się, czy teza (w rozprawce), wprowadzenie (w artykule) lub wstęp (w przypadku listu) są zgodne z tematem oraz treścią pracy pisemnej. Treść pracy pisemnej powinna być rozbudowana, wieloaspektowa i pogłębiona np. poprzez podanie przykładów, a przede wszystkim powinna być na temat. Prace odbiegające od tematu są oceniane niżej.

  Oceniając pracę pod względem formy, bierze się pod uwagę długość napisanej pracy, układ graficzny pracy, proporcje poszczególnych części pracy jak również to, czy posiada tezę (rozprawka), tytuł (artykuł) czy zwroty rozpoczynające i kończące (list).

 2. Spójność i logika (0-2 pkt.)

  Ocenia się, czy tekst jest logiczny i spójny na poziomie zdań, akapitów i całego tekstu. Jeśli w tekście znajdują się więcej niż dwie usterki, obniża się punktację o 1 punkt. Jeśli w wypowiedzi jest 6 usterek w spójności, zdający otrzymuje 0 punktów w tym komponencie.

 3. Zakres środków językowych (0-3 pkt.)

  W tym kryterium oceny punktuje się różnorodność zastosowanych konstrukcji gramatycznych i struktur leksykalnych. Jeśli zdający nadużywa prostych słów o tzw. „wysokim stopniu pospolitości”, jak np.: great, nice, interesting, funny itp., jak również stosuje ograniczony zakres środków językowych otrzymuje mniejszą liczbę punktów.

 4. Poprawność środków językowych (0-3 pkt.)

  Ocena tego kryterium to ocena błędów gramatycznych, leksykalnych, ortograficznych oraz interpunkcyjnych. W przypadku osób ze stwierdzoną dysleksją nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych. W przypadku bardzo licznych błędów językowych i licznych błędów zapisu, zdający otrzymuje 0 punktów w tym kryterium oceny.

  Tabela oceny pracy pisemnej – matura rozszerzona:

  Zgodność z poleceniem Spójność i logika Zakres środków językowych Poprawność środków językowych RAZEM
  0-1-2-3-4-5 0-1-2 0-1-2-3 0-1-2-3  
  Elementy treści (0-1-2) Elementy formy (0-1)
  123451234
           

  Za pracę pisemną można uzyskać 13 punktów.

Podsumowując, rozkład punktowy poszczególnych składowych egzaminu na poziomie rozszerzonym wygląda następująco:

 • Słuchanie: 15
 • Czytanie: 18
 • Gramatyka i leksyka: 14
 • Pisanie: 13

Informacje zostały przygotowane w oparciu o Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego oraz Aneks do Informatora, dostępne na stronie www.cke.gov.pl.

Spis treściPoprzedni rozdziałNastępny rozdział

© 2004-2024 Jacek Tomaszczyk & Piotr Szkutnik